Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Przepisy PKPG do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W myśl obowiązujących przepisów PKPG do dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy zbiór dokumentów, które stanowią podstawę do podejmowania i prowadzenia robót związanych z realizacją danej budowy. Zbiór taki zawiera określenie rozwiązania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa określa . a) lokalizację ogólną i szczegółową budowanego obiektu, b) zakres rzeczowy robót, c) ekonomiczne uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia robót, d) rozwiązanie technologiczne i techniczne, d) koszt robót, e) etapy wykonawstwa budowy jako całości i jej poszczególnych fragmentów, obiektów itp., g) organizację budowy. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dzieli się na następujące fazy wykonawcze 1) projekt wstępny, 2) projekt techniczno-roboczy (szczegółowy), 3) kosztorys, odpowiednio dla każdego stadium dokumentacji. 4) rysunki robocze, Każda z tych faz dokumentacji wymaga uprzednio przeprowadzenia w odpowiednim zakresie studiów oraz badań ekonomicznych i technicznych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być poprzedzona sporządzeniem założeń projektu. Założenie projektu zarówno dla budowy dróg nowych, jak i przebudowy dróg istniejących zawierają ekonomiczne uzasadnienie potrzeby realizacji robót zaplanowanych, oparte na przeprowadzonych studiach i badaniach ekonomicznych. Założenia projektu powinny zawierać szczegółowo opracowane dane wyjściowe, określające planowaną inwestycję, zasadnicze warunki, którym planowana budowa powinna odpowiadać oraz wszystkie dane, nie- zbędne do sporządzania poszczególnych faz dokumentacji technicznej, tj. projektu wstępnego lub projektu techniczno-roboczego. W założeniach projektu należy również wskazać rodzaje prac badawczych i studiów, jakie należy przeprowadzić w celu uzyskania odpowiednio opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dla projektów drogowych rzadko zachodzi potrzeba sporządzenia założeń projektu w kilku wariantach. Zdarza się to jedynie w razie możliwości zaprojektowania trasy drogowej w kilku różniących się od siebie odmianach, z których każdą należy uzasadnić z punktu widzenia ekonomicznego. Daje to podstawę do wybrania, już przy ocenie założeń, najbardziej korzystnego ekonomicznego wariantu trasy. [więcej w: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: follixin kuchnie indukcyjne opinie olx żory