Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

UOGÓLNIENIE METODY ZEMOCZKINA DLA PODLOZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

UOGÓLNIENIE METODY ŻEMOCZKINA DLA PODŁOŻA UWARSTWIONEGO Obliczanie fundamentów na podłożu jednorodnym jest/skomplikowane, dlatego też uogólnienie rozwiązania dla podłoża niejednorodnego prowadzi do niezwykle skompli- kowanych obliczeń, nie znajdujących praktycznego zastosowania. Wynika stąd ko- nieczność poszukiwania przybliżonych metod obliczania uwzględniających niejedno- rodność gruntu pod fundamentami, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania wyników zbliżonych do rzeczywistości. . W niniejszym punkcie przedstawimy uogólnienie metody Żemoczkina do obliczania ław fundamentowych na sprężystym podłożu opracowane przez W. KRÓLA [6]. Przybliżone obliczenie ław na niejednorodnym podłożu sprężystym oparł W. Król na następujących założeniach: l. Wpływ ściśliwości poszczególnych warstw gruntu uwzględnia się według za- łożeń Boussinesq a; 2. Rozprzestrzenianie się naprężeń w podłożu uwarstwionym wywołanych obcią- żeniami pionowymi zachodzi zgodnie ze wzorem Boussinesqa obliczania składowej a, i niezależnie od cech sprężystych danego ośrodka. 3. Wartość osiadania okteślonego pola półprzestrzeni zależy jedynie od cech sprężystości tego obszaru ośrodka, który znajduje się pod rzutem danego pola i od wywołanych w .nim naprężeń pionowych. Pomija się siły tarcia i spójności gruntu. 4. Osiadanie punktu J leżącego na powierzchni 5. Z zasady wzajemności przemieszczeń ustala się wypośrodkowane wartości osiadań punktów KiJ 6. Do obliczeń przyjmuje się jako ustrój zastępczy wyznaczalną belkę wspornikową opartą na podłożu za pośrednictwem podpór A i B umieszczonych przy lewym jej końcu w odległości d od siebie (rys. 8.22). We wszystkich pozostałych miejscach podpór przewidzianych w ustroju rzeczy- wistym – działają na wspornikową belkę i na podłoże niewiadome siły wywołane obciążeniem zewnętrznym. Wszystkie działające siły A, B i X są dodatnie (ewentualnie niektóre z nichrówne zeru), ponieważ belka przylega do podłoża. W prak- tycznych obliczeniach przyjmuje się belkę 5 do 10 podporową, uzyskując układ od 3- do 8-krotnie statycznie niewyznaczalny. 7. Do wyznaczenia niewiadomych wielkości służą: -dwa warunki równowagi [patrz też: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman wilanów odstąpienie od umowy allegro wiata garażowa przyścienna