Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Rodzaje dokumentacji dla robót drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Rozróżniamy dwa rodzaje dokumentacji potrzebnej do wykonania budowy a) dokumentację prawną, b) dokumentację projektowo-kosztorysową. Obowiązujące instrukcje Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określają pojęcie dokumentacji prawnej jako zbiór dokumentów 2) ustalających stosunek prawny inwestora do inwestowanego obiektu lub terenu, 3) stwierdzających prawo inwestora do podjęcia zaplanowanych robót inwestycyjnych. Do dokumentów prawnych należy zaliczyć a) odpis dowodu użytkowania obiektu lub terenu z podaniem podstawy prawnej, jest to dokument ustalający (dla robót drogowych) stosunek inwestora do inwestowanego obiektu lub terenu; w stosunku do dróg istniejących, zaplanowanych do przebudowy, dokumentem takim jest np. Ustawa Drogowa (załącznik wymieniający poszczególne drogi); dla dróg nowopowstających oraz dla przełożeń dróg istniejących na odcinkach nie odpowiadających wymaganiom ruchu samochodowego takim dokumentem jest zezwolenie wejścia na grunt lub orzeczenie przejęcia gruntu na własność państwa; b) dowód zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który jest jednocześnie dowodem uzgodnienia lokalizacji ogólnej i szczegółowej z właściwą władzą (PKPG, WKPG, Wydział Budownictwa – PWRN); c) zezwolenie właściwej władzy na ewentualne naruszenie interesów osób trzecich chronionych specjalnymi przepisami, np. Urzędu Górniczego, Urzędu Morskiego itp., co do przepisów prawa górni- czego, wodnego, wstępu na tereny wojskowe, kolejowe itd.; d) odpowiednie zezwolenie na podjęcie i prowadzenie zaplanowanych robót (jeżeli roboty zezwoleń takich wymagają); e) inne dokumenty prawne, będące dowodem uzgodnienia planowanej budowy z zainteresowanymi czynnikami, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotni- czego. [patrz też: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: follixin kuchnie indukcyjne opinie olx żory