Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dowolny punkt M znajdujący się na powierzchni gruntu pod podstawą konstrukcji, dla której chcemy wyznaczyć osiadanie ma bezwymiarowe współrzędne x, y. Przy zastosowaniu metody podwójnych szeregów do obliczania belek na sprężystym podłożu poważną przeszkodę stanowią bardzo skomplikowane wzory wyznaczenia osiadania gruntu w półprzestrzeni. Odnosząc jednak otrzymane wzory dla płyt do belek można uzyskać ich zasadnicze uproszczenie. Przyjmuje się w tym przypadku dodatkowe dwa założenia: – belki należy traktować jako elementy, których długość jest znacznie większa od szerokości, – belki rozpatruje się jako elementy, w których pomija się ugięcia w kierunku poprzecznym. Porównanie parametrów stojących przy tych samych potęgach zmiennej niezależnej x prowadzi do ułożenia nieskończonego układu równań. W praktyce wystarczy ograniczyć się do skończonej liczby wyrazów szeregu. Praktyczne obliczanie belek metodą Gorbunowa-Posadowa Za pomocą wielomianu dziesiątego stopnia Gorbunow-Posadow wyznacza na podstawie wyżej podanych wzorów funkcję odporu gruntu. Opracowane przez Gorbunowa- -Posadowa tablice liczbowe pozwalają na bezpośrednie obliczenie odporu gruntu, sił poprzecznych (ścinających) i momentów, zginających w poszczególnych punktach belki (pasma – traktowanego w układzie płaskim) dla różnych przypadków obciążenia. Do obliczeń pasma należy przyjmować: długość półpasma l [m] grubość pasma płytowego h. Obliczanie pasm o skończonej długości sztywnych i krótkich Obliczanie przeprowadza się w następującym układzie czynności: 1) Początek bezwymiarowych odległości położenia sił i rozpatrywanych przekrojów przyjmuje się w środku pasma, zakładając kierunek osi na prawo. 2) Określa się bezwymiarowe odcięte punktów zaczepienia sił P, i momentów Mt 3) Otrzymane wartości IXi zaokrąglamy do pierwszego znaku po przecinku, ponieważ odstępy LlIX w tablicach między sąsiednimi wartościami są równe 0,1. Nie- dokładność wynikająca z zaokrąglenia wartości ex nie ma praktycznego znaczenia. 4) Ustala się, dla których przekrojów pasma podano w tablicach rzędne wykresów obliczeniowych. Tablice pozwalają wykonać wykresy w 20 (właściwie 21) punktach roz- mieszczonych jeden od drugiego w odległości równej 1/10 połowy długości pasma( :0) 5) Przy wybieraniu tablicy, wartości wskaźnika wiotkości t zaokrągla się do najbliższej wartości jednej z następujących liczb: O, 1, 3, 5, 7, 10. Np.: zamiast wartości t .6,3 przyjmuje się t = 7, zamiast t = 4 przyjmuje się t = 3 lub t = 5. Różnice między wartościami t odczytanymi z tablic są nieduże i uzyskana dokładność całkowicie wystarcza w praktyce obliczeniowej. 6) Obliczenia pasm wykonuje się w zależności od rodzaju obciążenia: a) dla obciążenia równomiernie rozłożonego p, b) dla obciążenia w postaci siły skupionej P, c) dla obciążenia w postaci momentu zginającego M. Przy złożonej postaci obciążenia, rzędne wykresów otrzymane dla każdego obciążenia oddzielnie sumuje się. [przypisy: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W celu wykonania wykresów odporu q [kPa], sił poprzecznych Q [kN] i momentów zginających M [kNm] od obciążenia p [kPa] równomiernie rozłożonego na całej długości pasma, należy posługiwać się tablicami. Zasady obliczania pasma nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie są następujące: l) Jeżeli obciążenie zaczepione jest w pobliżu lewego końca pasma, początek współrzędnych umieszcza się w lewym końcu pasma, a oś x skierowana jest wzdłuż tego pasma; 2) Wyznacza się rzeczywiste odcięte x, a następnie bezwymiarowe odcięte 3) Odczytuje się z tablic bezwymiarowe wartości q, Q, M i na podstawie. wzorów wyznacza się rzeczywiste wartości odporu, sił poprzecznych i momentów zginających; 4) Siły poprzeczne w obciążonym przekroju tj. lX mają dwie wartości. W celu otrzymania wartości Q odnoszących się do wartości siły poprzecznej bezpośrednio na prawo od obciążonego przekroju, należy od wartości Q odjąć jedność czyli Q = Ql. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pasmo znajdujące się pod obciążeniem równomiernie rozłożonym rozpatruje się jako nieskończenie długie, gdy wskaźnik wiotkości t > 50. Obliczenie wykonuje się według schematu pasma nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie, jeżeli odległość położenia przekroju od lewego końca jest mniejsza od 3 (i < 3). Metoda Żemoczkina-Sinicyna. W metodzie Żemoczkina-Sinicyna przyjmuje się model statyczny belkowy oparty na skończonej liczbie podpór. Przyjmuje się, że półpłaszczyzna lub półprzestrzeń jest sprężysta, izotropowa i jednorodna, dla której wykorzystuje się odpowiednie wzory Boussinesqa lub Flamanta. Zakłada się, że podpory są rozmieszczone pod belką w jednakowych odstępach d Poszczególne podpory działają na belkę jako siły skupione, natomiast na podłoże jako obciążenie równomiernie rozłożone na małych powierzchniach określonych szerokością belki oraz liniami podziału pomiędzy podporami. Rozwiązanie przeprowadza się metodą sił, a układem podstawowym jest wspornik, przy którym miejsce utwierdzenia doznaje przesunięcia pionowego Yo oraz obrotu o kąt CPo. W schemacie oprócz szukanych sił łącznikowych X1, X2, X3, X4 nieznane są przemieszczenia Yo belki i kąt obrotu CPo w miejscu pomyślanego utwierdzenia jej jednego końca. Liczba nieznanych wielkości zależy od zamierzonego stopnia dokładności obliczeń. Przy przyjęciu n podpór występuje n+2 szukanych wielkości. Do ich wyznaczenia mamy: dwa równania równowagi belki oraz n warunków geometrycznych zabezpieczających wspólne ugięcie belki i podłoża. Wyznaczenie współczynników Wki dla układu przestrzennego sprowadza się do całkowania wzoru Boussinesqa po prostokącie.[hasła pokrewne: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

UOGÓLNIENIE METODY ŻEMOCZKINA DLA PODŁOŻA UWARSTWIONEGO Obliczanie fundamentów na podłożu jednorodnym jest/skomplikowane, dlatego też uogólnienie rozwiązania dla podłoża niejednorodnego prowadzi do niezwykle skompli- kowanych obliczeń, nie znajdujących praktycznego zastosowania. Wynika stąd ko- nieczność poszukiwania przybliżonych metod obliczania uwzględniających niejedno- rodność gruntu pod fundamentami, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania wyników zbliżonych do rzeczywistości. . W niniejszym punkcie przedstawimy uogólnienie metody Żemoczkina do obliczania ław fundamentowych na sprężystym podłożu opracowane przez W. KRÓLA [6]. Przybliżone obliczenie ław na niejednorodnym podłożu sprężystym oparł W. Król na następujących założeniach: l. Wpływ ściśliwości poszczególnych warstw gruntu uwzględnia się według za- łożeń Boussinesq a; 2. Rozprzestrzenianie się naprężeń w podłożu uwarstwionym wywołanych obcią- żeniami pionowymi zachodzi zgodnie ze wzorem Boussinesqa obliczania składowej a, i niezależnie od cech sprężystych danego ośrodka. 3. Wartość osiadania okteślonego pola półprzestrzeni zależy jedynie od cech sprężystości tego obszaru ośrodka, który znajduje się pod rzutem danego pola i od wywołanych w .nim naprężeń pionowych. Pomija się siły tarcia i spójności gruntu. 4. Osiadanie punktu J leżącego na powierzchni 5. Z zasady wzajemności przemieszczeń ustala się wypośrodkowane wartości osiadań punktów KiJ 6. Do obliczeń przyjmuje się jako ustrój zastępczy wyznaczalną belkę wspornikową opartą na podłożu za pośrednictwem podpór A i B umieszczonych przy lewym jej końcu w odległości d od siebie (rys. 8.22). We wszystkich pozostałych miejscach podpór przewidzianych w ustroju rzeczy- wistym – działają na wspornikową belkę i na podłoże niewiadome siły wywołane obciążeniem zewnętrznym. Wszystkie działające siły A, B i X są dodatnie (ewentualnie niektóre z nichrówne zeru), ponieważ belka przylega do podłoża. W prak- tycznych obliczeniach przyjmuje się belkę 5 do 10 podporową, uzyskując układ od 3- do 8-krotnie statycznie niewyznaczalny. 7. Do wyznaczenia niewiadomych wielkości służą: -dwa warunki równowagi [patrz też: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro]

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Każde przemieszczenie JK składa się z trzech części: a) osiadania WJK podłoża w punkcie J wskutek działania na podłoże w punkcie K siły XK = l oraz wywołanych w punktach A i B reakcji RA i RB b) przemieszczenia VJK belki w punkcie J wskutek osiadania podłoża pod podpo- rami A i B pod działaniem sił XK RA i RB c) ugięcie belki YJK w punkcie J pod działaniem siły XK = L W niniejszym punkcie podamy obliczenia dla dwóch rodzajów podłoża: Podłoże dowolnie uwarstwione i obciążone niesymetrycznie Podłoże poziomo uwarstwione i obciążone niesymetrycznie 8.4.1. Lawa fundamentowa na podłożu dowol- nie uwarstwionym Osiadanie w punktach podparcia ławy fundamentowej (punkty Al B, l, 2, … , N) wywołane siłami. jednostkowymi działającymi w punktach podparcia jak i obciążeniem zewnętrznym oblicza się według schematu podanego w tablicy 8.35 wypełniając I od- dzielnie tablice dla każdego punktu A, B, 1,2, … , N. Osiadanie rozpatrywanego punktu powierzchni nie zależy tylko od odległości bez- wymiarowej g. Zatem osiadanie podłoża w punkcie l pod wpływem obciążenia Xz = l działającego, w punkcie 2 (rys. 8.23) U12 przy bezwymiarowej odległości g = l między tymi punktami, równa się osiadaniu U1B = U2(1) czyli . podobnie U24 = U2B = U2(2) itd. Wynika stąd, że dla punktu znajdującego się w środku ławy wystarczy wyznaczyć według tablicy 8.35 wpływy obciążeń odległych o g znajdujących się na jednej połowie długości ławy. Obliczone w ten sposób osiadania odpowiadają symetrycznie położonym obciążeniom drugiej połowy ławy, mimo że uwarstwienie gruntu po drugiej stronie ławy jest inne, ponieważ w punktach J i K występują różne miąższości warstw t oraz różne EvtJ i EviK Różnica ta wynika ze wzoru Boussinesqa (8.57) zastosowanego do obli- czania osiadań w punktach J i K. Jednakże wobec przeważnie łagodnej zmienności uwar- stwienia gruntu pod ławą fundamentową oraz szybkiego zmniejszania się wpływu obcią- żeń ze wzrostem ich odległości od rozpatrywanego punktu osiadania, bezwzględna war- tość różnicy tych osiadań UJK i UKJ jest nieduża. [więcej w: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Schemat obliczenia opiera się na założeniu, popartym badaniami modelowymi wy- konanymi w aspekcie kinematycznym, że nośność podłoża fundamentowego obciążonego pionowo i mimośrodowo (rys. 9.12) równa się nośności osiowej przy przyjęciu zreduko- wanej szerokości podstawy fundamentu B wyrażonej wzorem B = B-2IEI Nachylenie obciążenia burzy zarówno symetrię stref deformacyjnych w podłożu gruntowym jak również symetrię klina związanego z podstawą fundamentu. Z drugiej strOny wpływ mimośrodu nie zawsze działa w tym kierunku co nachylenie obciążenia. Stąd wynika, że przy określeniu nośności podłoża fundamentowego wystę- puje zawsze wpływ mimośrodu. Badania jakościowe wykonane w ośrodku analogowym [8] typu Taylor-Schneebeli wykazały istnienie pozornie sztywnego klina pod podstawą fundamentu. Utworzony klin nie jest symetryczny ani w stosunku do kierunku przyłożonego obciążenia, ani też do osi fundamentu. Kształt klina zależy od położenia obciążenia w stosunku do optymalnego mimośrodu, a mianowicie: 1) W przypadku przyłożenia obciążenia po stronie ujemnej mimośrodu tzn. e < eM (rys. 9.13), sztywny klin ma kształt trójkąta ACB, którego podstawa AB równa się szerokości efektywnej B,fUndamentu (na odcinku BB nastąpiło odrywanie fundamentu od podłoża). 2) W przypadku przyłożenia obciążenia po stronie dodatniej mimośrodu EM tzn. e > eM (rys. 9.14) kształt klina odbiega od trójkąta i to tym bardziej im większy jest mimośród e i przyjmuje kształt zbliżony do wycinka koła ACE. Na odcinku AA następuje odrywaNIe podstawy fundamentu od podłoża. W obydwu opisanych przypadkach wymiary klina maleją wraz ze wzrostem mi- mośrodu (w wartościach bezwzględnych)• obciążenia. Optymalny trójkątny klin wypycha grunt poprzez bok AC. WOKół punktu B powstaje również mały obszar plastyczny powodujący wypchnięcie gruntu na odcinku Bx. [hasła pokrewne: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wody rzek i strumieni Jakość i ilość wody jest zmienna w szerokich granicach, Ilość zależy od warunków hydrologicznych a szczególnie w górach ulega dużym zmianom. Jakość wody zależy od charakteru zlewni, spadku koryta i terenu, rodzaju gleby, zalesienia oraz od liczby i wielkości osiedli. Na ogół wody rzek i strumieni mają zmienną przezroczystość i zabarwienie, a zanieczyszczenia organiczne i bakteriologiczne są zazwyczaj duże i również zmienne, twardość na ogół mała. Wody rzek i strumieni podczas powodzi są na ogół bardziej zanieczyszczone. W okresie niskich stanów mętność wody jest mała, lecz stosunkowo większa zawartość zanieczyszczeń rozpuszczonych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Płytkie cieki wody podziemnej zmieniają swoją temperaturę w granicach od kilku stopni powyżej zera do 12 -c, stosownie do zmian temperatury powietrza. Źródła górskie zasilane wodą z topniejących śniegów mają temperaturę wody latem niższą niż średnia roczna temperatura powietrza. Jeżeli źródła są zasilane wodą z głębokości 20-:-30 m, wówczas ciepłota wody nie podlega rocznym wahaniom temperatury powietrza. Woda pochodząca z większych głębokości, w związku z wpływem geotermiczności, ma temperaturę wyższą. Np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odstąpienie od umowy allegro’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wody podziemne warstwowe Wody podziemne warstwowe występują jako wody-płynące, stojące lub jako wody pod ciśnieniem (wody artezyjskie). Większość urządzeń wodociągowych jest zaopatrywana w wodę podziemną: wodociągi wiejskie w Polsce w 90010. Natomiast wody podziemne pokrywają ogólne zapotrzebowanie wodociągów w Polsce w, 53%, w Danii – w 100% a w Norwegii tylko w 5%. Objętość rozporządzalnej z danego ujęcia wody gruntowej zależy od rodzaju pokładów i obszaru zasilania. Wydajność ujęć płytkich jest na ogół mała i zmienna. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries