Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pod obciążeniami statycznymi następuje osiadanie gruntów do pewnej skończonej głębokości ho. Metoda Gorbunowa-Posadowa. Metoda opiera się w swych założeniach na dwóch zasadniczych równaniach: l. równaniu różniczkowym ugięcia w (x) lub w (r) pasma o walcowej sztywności i długości 21 pod wpływem zewnętrznego obciążenia ciągłego p(x) oraz odporu gruntu q (x) , gdzie: VI – współczynnik Poissona materiału pasma, h – grubość pasma obciążającego ośrodek gruntowy, b – szerokość pasma obciążającego ośrodek gruntowy. 2) równaniu osiadań w (x) powierzchni sprężystej półprzestrzeni izotropowej o module ściśliwości E. i współczynniku rozszerzalności bocznej V według wzoru Flamanta lub Boussinesqa. Przy zastosowaniu powyższego szeregu powinny być spełnione następujące warunki – osiadanie gruntu i ugięcie beiki powinny być jednakowe, – belka pod działaniem obciążenia zewnętrznego i oddziaływań gruntu powinna być w równowadze. Obciążenie belki może być zupełnie dowolne, jednakże symetryczne w kierunku poprzecznym. Pomija się tarcie między belką a gruntem. Celem spełnienia pierwszego warunku należy wyrazić osiadania gruntu i ugięcia belki również za pomocą skończonych podwójnych szeregów potęgowych. Ich współczynniki zależą od poszukiwanych współczynników odporu gruntu. Na podstawie tożsamości osiadań gruntu i ugięć belki przyrównuje się w odpowiednich szeregach współczynniki przy równych potęgach x i y. Tożsamości te pozwalają na utworzenie układu równań, który łącznie z równaniem równowagi pozwala wyznaczyć poszukiwane współczynniki Osiadania gruntu powstałe pod wpływem obciążenia p(x,y) rozłożone na prostokątnym wycinku jego powierzchni wyraża się również w postaci podwójnego szeregu potęgowego.  Naciski przekazywane przez konstrukcję na grunt można rozpatrywać jako nieskończenie dużą liczbę elementarnych sił skupionych P, nierównomiernie rozłożonych, na prostokątnej powierzchni podstawy. Osiadanie gruntu wywołane każdą z tych sił, wyznacza się za pomocą wzoru Boussinesqa. [podobne: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nośność graniczną podłoża wyznacza się z pola naprężenia wzdłuż znanych linii poślizgu, ograniczających sztywny klin pod fundamentem. Sumując składowe pio- nowe elementarnych sił działających wzdłuż tworzących sztywnego klina i odejmując ciężar własny klina otrzymuje się wzór na nośność graniczną Qv = yDB2Npy Qy = yDB2 Np dla fundamentu pojedynczego dla fundamentu pośredniego W przypadku fundamentu skrajnego, ze względu na symetrię. sztywnego klina, oprócz składowej pionowej reakcji podłoża na fundament działa również składowa pozioma (oblicza się ją sumując składowe poziome elementarnych sił działających wzdłuż tworzących klina). Reakcja podłoża działa na pewnym mimośrodzie, względem środka ciężkości fundamentu. Składowe poziome są bardzo małe i praktycznie mogą być pomijane w obliczeniach. Z przedstawionych nomogramów wynika, że nieskończenie duże przyrosty nośności pod fundamentami szeregowymi dla Es dążącego do zera mogłyby wystąpić jedynie wtedy, gdyby fundamentów było nieskończenie wiele. Dla skończonej liczby fundamentów, przyrosty nośności są również skończone. Ograniczenie przyrostu nośności dla fundamentu skrajnego w przypadku dwóch fundamentów. Mury oporowe o specjalnych kształtach. Do murów oporowych o specjalnych kształtach zaliczamy: – mury oporowe z płytami kotwiącymi, – mur typu Coynea, mury oporowe kotwione, mur oporowy ze sklepieniami poziomymi, mur oporowy powłokowy (łupinowy), mur oporowy z częścią ściany pionowej i przyporami, mur oporowy przegródkowy, kątowy mur oporowy. Mury oporowe z płytami kotwiącymi. Schemat muru. Składa się on z pionowej ściany w kształcie łupiny, stopy fundamentowej stanowiącej dolne oparcie oraz nachylonego oparcia (belki) położonego na pewnej wysokości ściany. Parcie gruntu jest- równoważone przez nachylone ściągi przymocowane do poziomej płyty kotwiącej obciążonej nasypem sięgającym do naziomu. Stopa fundamentowa obciążona jest pionowym naciskiem pochodzącym od składowej pionowej parcia oraz składowej pionowej nachylonego ściągu. [patrz też: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zagadnienie stateczności kątowych murów oporowych jest problemem złożonym. Rozdzielenie zagadnienia na dwa, tzn. na ścianę oporową i podstawę nie wydaje się właściwe, ponieważ w rzeczywistości są one ze sobą związane. Wykonane badania wykazały, że nachylenie podstawy fundamentowej zwiększa.stateczność kątowego muru oporowego. Z kolei pionowa ściana wywiera również wpływ na stateczność muru, lecz wpływ ten jest znacznie mniejszy niż wynikałoby to z obrotu kątowego muru oporowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozróżniamy dwa rodzaje dokumentacji potrzebnej do wykonania budowy a) dokumentację prawną, b) dokumentację projektowo-kosztorysową. Obowiązujące instrukcje Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określają pojęcie dokumentacji prawnej jako zbiór dokumentów 2) ustalających stosunek prawny inwestora do inwestowanego obiektu lub terenu, 3) stwierdzających prawo inwestora do podjęcia zaplanowanych robót inwestycyjnych. Do dokumentów prawnych należy zaliczyć a) odpis dowodu użytkowania obiektu lub terenu z podaniem podstawy prawnej, jest to dokument ustalający (dla robót drogowych) stosunek inwestora do inwestowanego obiektu lub terenu; w stosunku do dróg istniejących, zaplanowanych do przebudowy, dokumentem takim jest np. Ustawa Drogowa (załącznik wymieniający poszczególne drogi); dla dróg nowopowstających oraz dla przełożeń dróg istniejących na odcinkach nie odpowiadających wymaganiom ruchu samochodowego takim dokumentem jest zezwolenie wejścia na grunt lub orzeczenie przejęcia gruntu na własność państwa; b) dowód zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który jest jednocześnie dowodem uzgodnienia lokalizacji ogólnej i szczegółowej z właściwą władzą (PKPG, WKPG, Wydział Budownictwa – PWRN); c) zezwolenie właściwej władzy na ewentualne naruszenie interesów osób trzecich chronionych specjalnymi przepisami, np. Urzędu Górniczego, Urzędu Morskiego itp., co do przepisów prawa górni- czego, wodnego, wstępu na tereny wojskowe, kolejowe itd.; d) odpowiednie zezwolenie na podjęcie i prowadzenie zaplanowanych robót (jeżeli roboty zezwoleń takich wymagają); e) inne dokumenty prawne, będące dowodem uzgodnienia planowanej budowy z zainteresowanymi czynnikami, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotni- czego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W celu sporządzenia założeń projektu, jako podbudowy pierwszej fazy dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić następujące prace badawcze i studia 1) badania ekonomiczne dotyczące całego obszaru ciążenia danej trasy drogowej, 2) badania ekonomiczne odnoszące się tylko do danego odcinka trasy drogowej, oparte na wynikach badań dotyczących całości obszaru ciążenia, 3) studia techniczno-ekonomiczne, oparte na badaniach w terenie, w celu uaktualnienia posiadanego materiału mapowego, stwierdzenia szczególnie ważnych fragmentów sytuacyjnych itp. Założenia projektu sporządzone w myśl wymienionych wyżej zasad nie wymagają przeprowadzenia w terenie pomiarów technicznych, zwłaszcza, długotrwałych i kosztownych, wymagają natomiast wnikliwego zebrania i przestudiowania materiału dotyczącego zagadnień ekonomicznych i gospodarczych ściśle związanych z projektowanym odcinkiem drogi. Celem założeń projektu jest 1) udowodnienie na podstawie danych ekonomicznych i gospodarczych potrzeby realizacji budowy w danym rejonie (kierunku, trasie itp.), 2) zorientowanie się w kosztach realizacji budowy, w potrzebach materiałowych i siły roboczej, 3) podanie danych, będących uzupełnieniem obowiązujących warunków technicznych (np. założenie, że droga powinna mieć nawierzchnię typu ciężkiego itp.) lub też stanowiących podstawę do ich stosowania. W wyniku pracy przy sporządzeniu założeń projektu otrzymuje się operat, zawierający, oprócz wymienionych już uzasadnień i danych, następujące dokumenty natury finansowej l) kosztorys wskaźnikowy (orientacyjny) dla projektowanego odcinka drogi, oparty na cenach statystycznych kosztów budów podobnych z lat ubiegłych, a wykazujący ogólny orientacyjny koszt realizacji budowy drogi (łącznie ze wszystkimi obiektami); 2) kosztorys robót wstępnych, wykonywanych przed przystąpieniem do robót właściwych, jak przejęcie na własność Państwa potrzebnego gruntu, koszt zburzenia istniejących budynków, koszt mieszkań zastępczych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W myśl obowiązujących przepisów PKPG do dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy zbiór dokumentów, które stanowią podstawę do podejmowania i prowadzenia robót związanych z realizacją danej budowy. Zbiór taki zawiera określenie rozwiązania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa określa . a) lokalizację ogólną i szczegółową budowanego obiektu, b) zakres rzeczowy robót, c) ekonomiczne uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia robót, d) rozwiązanie technologiczne i techniczne, d) koszt robót, e) etapy wykonawstwa budowy jako całości i jej poszczególnych fragmentów, obiektów itp., g) organizację budowy. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dzieli się na następujące fazy wykonawcze 1) projekt wstępny, 2) projekt techniczno-roboczy (szczegółowy), 3) kosztorys, odpowiednio dla każdego stadium dokumentacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Założenia projektu nie powinny zawierać podstawowych wskaźników technicznych dla danej trasy drogowej, jak klasy technicznej drogi, szerokości nawierzchni drogowej, elementów technicznych przekroju po- dłużnego i planu itp., ponieważ wskaźniki te są określane dopiero na podstawie wstępnego projektu, opartego właśnie na założeniach projektu; jedynie typ nawierzchni bez określenia jej rodzaju (np. nawierzchnia typu nieulepszonego, typu ciężkiego itp.) i szybkość podstawowa mogą. być podawane jako wskazówki ogólne, do których należy dążyć. Wskaźniki te są ustalane na podstawie materiałów i rozważań po- danych właśnie w założeniach projektu i zatwierdzane jako normatywy przy zatwierdzaniu założeń, stanowią więc one część protokółu zatwierdzającego założenia. Ponadto do założeń projektu nie należy włączać rodzajów nawierzchni i ich szczegółowej lokalizacji na danej trasie, gdyż ustala się je dopiero w projekcie technicznym na podstawie danych i materiałów zebranych W wyniku pomiarów i studiów polowych (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wody jezior Wody jezior różnią się znacznie swoim składem. Jeziora górskie, o zlewniach niezamieszkałych, mają wodę miękką i czystą. Natomiast jeziora zasilane wodą zanieczyszczoną ściekami dostarczać mogą wody wprawdzie klarownej, jednak zawierającej różne rozpuszczone sole, zanieczyszczenia organiczne oraz żywe organizmy. Poziom wód w jeziorach podlega na ogół -znacznie mniejszym wahaniom niż w rzekach i z reguły woda z jezior jest mniej zanieczyszczona. W pozornie czystej wodzie jezior zawartość zawiesin wynosi 1 do 3 mg/]: sucha pozostałość 100, do 200 mg/l; utlenialność zaś wyraża się zapotrzebowaniem KMn04 – 3 do 20 mg/l. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kuchnie indukcyjne opinie’

Osiadanie gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ilość nagromadzonej wody podziemnej zależy od spękań, szczelin i porowatości skał . Ilość wody ujmowanej jest zawsze mniejsza od ilości wody nagromadzonej w porach skał i zależy od odciekalności, tj. stosunku objętości wody swobodnie odciekającej z nasyconego monolitu skały do objętości tego monolitu. Z kolei odciekalność zależy od współczynnika filtracji k (w misek), od wysokości warstwy wodonośnej nad poziomem ujęcia wody i przede wszystkim od składu mechanicznego gruntu. Gdy dla piasków odciekalność wyrażona w % objętości wynosi 15-25%, to dla piasków gliniastych zmniejsza się do 10-15%, a dla glin średnich 4-7% 1). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries