Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Posts Tagged ‘drzwi balkonowe przesuwne cennik’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Dowolny punkt M znajdujący się na powierzchni gruntu pod podstawą konstrukcji, dla której chcemy wyznaczyć osiadanie ma bezwymiarowe współrzędne x, y. Przy zastosowaniu metody podwójnych szeregów do obliczania belek na sprężystym podłożu poważną przeszkodę stanowią bardzo skomplikowane wzory wyznaczenia osiadania gruntu w półprzestrzeni. Odnosząc jednak otrzymane wzory dla płyt do belek można uzyskać ich zasadnicze uproszczenie. Przyjmuje się w tym przypadku dodatkowe dwa założenia: – belki należy traktować jako elementy, których długość jest znacznie większa od szerokości, – belki rozpatruje się jako elementy, w których pomija się ugięcia w kierunku poprzecznym. Porównanie parametrów stojących przy tych samych potęgach zmiennej niezależnej x prowadzi do ułożenia nieskończonego układu równań. W praktyce wystarczy ograniczyć się do skończonej liczby wyrazów szeregu. Praktyczne obliczanie belek metodą Gorbunowa-Posadowa Za pomocą wielomianu dziesiątego stopnia Gorbunow-Posadow wyznacza na podstawie wyżej podanych wzorów funkcję odporu gruntu. Opracowane przez Gorbunowa- -Posadowa tablice liczbowe pozwalają na bezpośrednie obliczenie odporu gruntu, sił poprzecznych (ścinających) i momentów, zginających w poszczególnych punktach belki (pasma – traktowanego w układzie płaskim) dla różnych przypadków obciążenia. Do obliczeń pasma należy przyjmować: długość półpasma l [m] grubość pasma płytowego h. Obliczanie pasm o skończonej długości sztywnych i krótkich Obliczanie przeprowadza się w następującym układzie czynności: 1) Początek bezwymiarowych odległości położenia sił i rozpatrywanych przekrojów przyjmuje się w środku pasma, zakładając kierunek osi na prawo. 2) Określa się bezwymiarowe odcięte punktów zaczepienia sił P, i momentów Mt 3) Otrzymane wartości IXi zaokrąglamy do pierwszego znaku po przecinku, ponieważ odstępy LlIX w tablicach między sąsiednimi wartościami są równe 0,1. Nie- dokładność wynikająca z zaokrąglenia wartości ex nie ma praktycznego znaczenia. 4) Ustala się, dla których przekrojów pasma podano w tablicach rzędne wykresów obliczeniowych. Tablice pozwalają wykonać wykresy w 20 (właściwie 21) punktach roz- mieszczonych jeden od drugiego w odległości równej 1/10 połowy długości pasma( :0) 5) Przy wybieraniu tablicy, wartości wskaźnika wiotkości t zaokrągla się do najbliższej wartości jednej z następujących liczb: O, 1, 3, 5, 7, 10. Np.: zamiast wartości t .6,3 przyjmuje się t = 7, zamiast t = 4 przyjmuje się t = 3 lub t = 5. Różnice między wartościami t odczytanymi z tablic są nieduże i uzyskana dokładność całkowicie wystarcza w praktyce obliczeniowej. 6) Obliczenia pasm wykonuje się w zależności od rodzaju obciążenia: a) dla obciążenia równomiernie rozłożonego p, b) dla obciążenia w postaci siły skupionej P, c) dla obciążenia w postaci momentu zginającego M. Przy złożonej postaci obciążenia, rzędne wykresów otrzymane dla każdego obciążenia oddzielnie sumuje się. [przypisy: drzwi balkonowe przesuwne cennik, wiata garażowa przyścienna, mrówka aleksandrów łódzki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi balkonowe przesuwne cennik’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

W celu wykonania wykresów odporu q [kPa], sił poprzecznych Q [kN] i momentów zginających M [kNm] od obciążenia p [kPa] równomiernie rozłożonego na całej długości pasma, należy posługiwać się tablicami. Zasady obliczania pasma nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie są następujące: l) Jeżeli obciążenie zaczepione jest w pobliżu lewego końca pasma, początek współrzędnych umieszcza się w lewym końcu pasma, a oś x skierowana jest wzdłuż tego pasma; 2) Wyznacza się rzeczywiste odcięte x, a następnie bezwymiarowe odcięte 3) Odczytuje się z tablic bezwymiarowe wartości q, Q, M i na podstawie. wzorów wyznacza się rzeczywiste wartości odporu, sił poprzecznych i momentów zginających; 4) Siły poprzeczne w obciążonym przekroju tj. lX mają dwie wartości. W celu otrzymania wartości Q odnoszących się do wartości siły poprzecznej bezpośrednio na prawo od obciążonego przekroju, należy od wartości Q odjąć jedność czyli Q = Ql. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi balkonowe przesuwne cennik’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Pasmo znajdujące się pod obciążeniem równomiernie rozłożonym rozpatruje się jako nieskończenie długie, gdy wskaźnik wiotkości t > 50. Obliczenie wykonuje się według schematu pasma nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie, jeżeli odległość położenia przekroju od lewego końca jest mniejsza od 3 (i < 3). Metoda Żemoczkina-Sinicyna. W metodzie Żemoczkina-Sinicyna przyjmuje się model statyczny belkowy oparty na skończonej liczbie podpór. Przyjmuje się, że półpłaszczyzna lub półprzestrzeń jest sprężysta, izotropowa i jednorodna, dla której wykorzystuje się odpowiednie wzory Boussinesqa lub Flamanta. Zakłada się, że podpory są rozmieszczone pod belką w jednakowych odstępach d Poszczególne podpory działają na belkę jako siły skupione, natomiast na podłoże jako obciążenie równomiernie rozłożone na małych powierzchniach określonych szerokością belki oraz liniami podziału pomiędzy podporami. Rozwiązanie przeprowadza się metodą sił, a układem podstawowym jest wspornik, przy którym miejsce utwierdzenia doznaje przesunięcia pionowego Yo oraz obrotu o kąt CPo. W schemacie oprócz szukanych sił łącznikowych X1, X2, X3, X4 nieznane są przemieszczenia Yo belki i kąt obrotu CPo w miejscu pomyślanego utwierdzenia jej jednego końca. Liczba nieznanych wielkości zależy od zamierzonego stopnia dokładności obliczeń. Przy przyjęciu n podpór występuje n+2 szukanych wielkości. Do ich wyznaczenia mamy: dwa równania równowagi belki oraz n warunków geometrycznych zabezpieczających wspólne ugięcie belki i podłoża. Wyznaczenie współczynników Wki dla układu przestrzennego sprowadza się do całkowania wzoru Boussinesqa po prostokącie.[hasła pokrewne: drzwi balkonowe przesuwne cennik, wiata garażowa przyścienna, mrówka aleksandrów łódzki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi balkonowe przesuwne cennik’

Metoda podwójnych szeregów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

UOGÓLNIENIE METODY ŻEMOCZKINA DLA PODŁOŻA UWARSTWIONEGO Obliczanie fundamentów na podłożu jednorodnym jest/skomplikowane, dlatego też uogólnienie rozwiązania dla podłoża niejednorodnego prowadzi do niezwykle skompli- kowanych obliczeń, nie znajdujących praktycznego zastosowania. Wynika stąd ko- nieczność poszukiwania przybliżonych metod obliczania uwzględniających niejedno- rodność gruntu pod fundamentami, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania wyników zbliżonych do rzeczywistości. . W niniejszym punkcie przedstawimy uogólnienie metody Żemoczkina do obliczania ław fundamentowych na sprężystym podłożu opracowane przez W. KRÓLA [6]. Przybliżone obliczenie ław na niejednorodnym podłożu sprężystym oparł W. Król na następujących założeniach: l. Wpływ ściśliwości poszczególnych warstw gruntu uwzględnia się według za- łożeń Boussinesq a; 2. Rozprzestrzenianie się naprężeń w podłożu uwarstwionym wywołanych obcią- żeniami pionowymi zachodzi zgodnie ze wzorem Boussinesqa obliczania składowej a, i niezależnie od cech sprężystych danego ośrodka. 3. Wartość osiadania okteślonego pola półprzestrzeni zależy jedynie od cech sprężystości tego obszaru ośrodka, który znajduje się pod rzutem danego pola i od wywołanych w .nim naprężeń pionowych. Pomija się siły tarcia i spójności gruntu. 4. Osiadanie punktu J leżącego na powierzchni 5. Z zasady wzajemności przemieszczeń ustala się wypośrodkowane wartości osiadań punktów KiJ 6. Do obliczeń przyjmuje się jako ustrój zastępczy wyznaczalną belkę wspornikową opartą na podłożu za pośrednictwem podpór A i B umieszczonych przy lewym jej końcu w odległości d od siebie (rys. 8.22). We wszystkich pozostałych miejscach podpór przewidzianych w ustroju rzeczy- wistym – działają na wspornikową belkę i na podłoże niewiadome siły wywołane obciążeniem zewnętrznym. Wszystkie działające siły A, B i X są dodatnie (ewentualnie niektóre z nichrówne zeru), ponieważ belka przylega do podłoża. W prak- tycznych obliczeniach przyjmuje się belkę 5 do 10 podporową, uzyskując układ od 3- do 8-krotnie statycznie niewyznaczalny. 7. Do wyznaczenia niewiadomych wielkości służą: -dwa warunki równowagi [patrz też: drzwi balkonowe przesuwne cennik, wiata garażowa przyścienna, mrówka aleksandrów łódzki]

Comments Off

« Previous Entries