Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Pomiary zasadnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Pomiarami zasadniczymi, wykonywanymi przed opracowaniem projektu wstępnego są pomiary wysokościowe a w mniejszym stopniu pomiary sytuacyjne. W wyniku opracowania i zatwierdzenia projektu wstępnego otrzymuje się ostateczne rozwiązanie techniczne, które w dalszym ciągu zostaje rozpracowane w projekcie techniczno-roboczym. Projekty wstępne opracowuje się zgodnie z obowiązującą instrukcją Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego. Niezbędnym załącznikiem jest – zestawienie kosztów robót. Projekt techniczno-roboczy jest drugą częścią składową projektu technicznego. Zawiera on szczegółowe rozwiązanie wszystkich elementów danego odcinka trasy drogowej i jest podstawowym dokumentem realizacji budowy. Podstawę projektu techniczno-roboczego stanowią szczegółowe pomiary polowe, studia techniczne oraz projekt wstępny. W wyniku sporządzenia projektu techniczno-roboczego otrzymuje się zbiór dokumentów technicznych, które dotyczą poszczególnych odcinków i części budowy i zawierają obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne, pozwalające na techniczne wykonanie robót. Projekt techniczno-roboczy obejmuje również kosztorys robót, sporządzony na podstawie szczegółowego przedmiaru i oparty na analizie cen materiałów, robocizny i dostaw. Ważną częścią projektu techniczno-roboczego jest sprawozdanie techniczne, które, prócz wyjaśnień dotyczących założeń i wskaźników przyjętych w założeniu projektu i zatwierdzonych na podstawie badań ekonomiczno-technicznych, powinno zawierać również szereg uzasadnień natury technicznej, a nawet ekonomicznej (jeśli trzeba) dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych budowy. Wszystkie uzasadnienia i obliczenia powinny być poparte danymi otrzymanymi z pomiarów i studiów polowych. Czwartą istotną częścią dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest Zbiór rysunków roboczych. W budownictwie drogowym rysunki robocze są wykonywane tylko dla pewnych ważniejszych i trud- niej szych konstrukcyjnie fragmentów trasy oraz dla obiektów, murów -oporowych i podporowych, trudniejszych fragmentów odwodnienia, zabudowy terenów usuwiskowych itp. Rysunki robocze wymagają niekiedy wykonania dodatkowych studiów i pomiarów dotyczących bardziej szczegółowego opracowania niektórych fragmentów, dla których w wielu przypadkach sporządza się również fragmentaryczne kosztorysy szczegółowe. Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymaga zatwierdzenia przez odpowiednie władze budowlane, przy czym PKP G ustala kompetencje władz do rozpatrywania, oceny i akceptacji oraz zatwierdzania założeń i poszczególnych faz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W myśl obowiązującej instrukcji PKPG organami kompetentnymi są Komisje Oceny Projektów Inwestycyjnych, które na poszczególnych szczeblach inwestorów badają i oceniają przedkładane fazy dokumentacji przed ich zatwierdzeniem. [podobne: allegro pl logowanie, ciśnienie w sieci wodociągowej, olx jawor ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie ciśnienie w sieci wodociągowej olx jawor