Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

FUNDAMENT o PODSTAWIE POZIO- MEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

FUNDAMENT o PODSTAWIE POZIO- MEJ PŁYTKO ZAGŁĘBIONY Podane wzory na nośność podłoża poci fundamentami ławowymi ustalono na podsta- wie wielu badań modelowych [1, 8] w ośrodku analogowym, pozwalającym na ustalenie odpowiednich schematów obliczeniowych. W obliczeniach teoretycznych nośności podłoża posłużono się modelem ciała sztywno-idealnie plastycznego, dla którego łatwo można zastosować teorię równowagi granicznej. Odnosi się to szczególnie do fundamentów obciążonych pionowo i osiowo. Dla fundamentów obciążonych ukośnie i mimośrodowo uzyskane wzory zawierają: dodatkowe założenia upraszczające dotyczące warunków brzegowych. Przyjęty w obli– czeniach model ciała niezupełnie odpowiada rzeczywistej pracy gruntu pod fundamen- tami, ponieważ nie uwzględnia on historii obciążenia ani zmiany zagęszczenia gruntu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Dane dotyczace gruntu: Dla gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dane dotyczące gruntu: Dla gruntów mało przepuszczalnych (iły, gliny) należy rozpatrzyć dwa przypadki: – podczas obciążenia podłoża oraz natychmiast po jego obciążeniu woda znajdująca się w podłożu nie .zdążyła odfiltrować. Obliczenia przeprowadza się dla podłoża nie- odwodnionego, – po upływie pewnego czasu (tym dłuższego im grunt jest mniej przepuszczalny: woda zdążyła odsączyć się. Obliczenia przeprowadza się dla podłoża odwodnionego. Dla gruntów bardzo przesiąkliwych (piasek, żwir) woda przesącza się bardzo szybko i można przyjąć, że już w chwili obciążenia grunt uległ odwodnieniu. Obliczenia gra- nicznego oporu przeprowadza się dla podłoża odwodnionego. Wartości granicznego oporu podłoża nieodwodnionego ! odwodnionego różnią się zasadniczo między sobą na skutek występowania w podłożu różnych wartości spójności c, kąta tarcia wewnę- trznego. [zobacz tez: olx ostrów mazowiecka, panele allegro, olx olkusz]

 

Comments Off

Na podstawie przyjetych zalozen otrzymuje

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Schemat obliczenia opiera sie na

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Schemat obliczenia opiera się na założeniu, popartym badaniami modelowymi wy- konanymi w aspekcie kinematycznym, że nośność podłoża fundamentowego obciążonego pionowo i mimośrodowo (rys. 9.12) równa się nośności osiowej przy przyjęciu zreduko- wanej szerokości podstawy fundamentu B wyrażonej wzorem B = B-2IEI Nachylenie obciążenia burzy zarówno symetrię stref deformacyjnych w podłożu gruntowym jak również symetrię klina związanego z podstawą fundamentu. Z drugiej strOny wpływ mimośrodu nie zawsze działa w tym kierunku co nachylenie obciążenia. Stąd wynika, że przy określeniu nośności podłoża fundamentowego wystę- puje zawsze wpływ mimośrodu. Badania jakościowe wykonane w ośrodku analogowym [8] typu Taylor-Schneebeli wykazały istnienie pozornie sztywnego klina pod podstawą fundamentu. Utworzony klin nie jest symetryczny ani w stosunku do kierunku przyłożonego obciążenia, ani też do osi fundamentu. Kształt klina zależy od położenia obciążenia w stosunku do optymalnego mimośrodu, a mianowicie: 1) W przypadku przyłożenia obciążenia po stronie ujemnej mimośrodu tzn. e < eM (rys. 9.13), sztywny klin ma kształt trójkąta ACB, którego podstawa AB równa się szerokości efektywnej B,fUndamentu (na odcinku BB nastąpiło odrywanie fundamentu od podłoża). 2) W przypadku przyłożenia obciążenia po stronie dodatniej mimośrodu EM tzn. e > eM (rys. 9.14) kształt klina odbiega od trójkąta i to tym bardziej im większy jest mimośród e i przyjmuje kształt zbliżony do wycinka koła ACE. Na odcinku AA następuje odrywaNIe podstawy fundamentu od podłoża. W obydwu opisanych przypadkach wymiary klina maleją wraz ze wzrostem mi- mośrodu (w wartościach bezwzględnych)• obciążenia. Optymalny trójkątny klin wypycha grunt poprzez bok AC. WOKół punktu B powstaje również mały obszar plastyczny powodujący wypchnięcie gruntu na odcinku Bx. [hasła pokrewne: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Comments Off

Rozpatrzymy rozwiazanie nosnosci podloza pod

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozpatrzymy rozwiązanie nośności podłoża pod fundamentem podanym na ry- sunku 9.77. Obciążenie zewnętrzne jest pionowe i działa na mimośrodzie e. Zagłębienie fundamentu wynosi D. Do obliczeń zamieniamy je na .równomierne obciążenie dzia- łające w płaszczyźnie Xl A równoległej do zbocza. Wartość tego obciążenia wynosi p = = yD cos p. Read the rest of this entry »

Comments Off

Mur oporowy systemu Coyne’a

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Składa się on z cienkiej łupiny utrzymywanej w pionie dzięki krótkim ściągom znajdującym się, z wyjątkiem ściągu dolnego, w klinie odłamu gruntu. Ściągi zaopatrzone . są na końcach w płyty kotwiące. Ściana muru oporowego, ściągi i zakotwienia działają jak gruby mur ziemny. Zadaniem ściągów jest zapewnienie niezbędnej spójności całemu układowi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Podpora podlużna

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Podpora podłużna (a) może być umieszczona na dowolnej wysokości. Najbardziej ekonomiczne położenie uzyskuje się poprzez wyrównanie momentów dodatnich i ujemnych. Niekiedy umieszcza się ją w miejscu działania wypadkowej parcia gruntu. W tym ostatnim przypadku niepotrzebny jest dolny ściąg. Płytę kotwiącą umieszcza się na różnych poziomach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Nośność graniczna podłoża

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nośność graniczną podłoża wyznacza się z pola naprężenia wzdłuż znanych linii poślizgu, ograniczających sztywny klin pod fundamentem. Sumując składowe pio- nowe elementarnych sił działających wzdłuż tworzących sztywnego klina i odejmując ciężar własny klina otrzymuje się wzór na nośność graniczną Qv = yDB2Npy Qy = yDB2 Np dla fundamentu pojedynczego dla fundamentu pośredniego W przypadku fundamentu skrajnego, ze względu na symetrię. sztywnego klina, oprócz składowej pionowej reakcji podłoża na fundament działa również składowa pozioma (oblicza się ją sumując składowe poziome elementarnych sił działających wzdłuż tworzących klina). Reakcja podłoża działa na pewnym mimośrodzie, względem środka ciężkości fundamentu. Składowe poziome są bardzo małe i praktycznie mogą być pomijane w obliczeniach. Z przedstawionych nomogramów wynika, że nieskończenie duże przyrosty nośności pod fundamentami szeregowymi dla Es dążącego do zera mogłyby wystąpić jedynie wtedy, gdyby fundamentów było nieskończenie wiele. Dla skończonej liczby fundamentów, przyrosty nośności są również skończone. Ograniczenie przyrostu nośności dla fundamentu skrajnego w przypadku dwóch fundamentów. Mury oporowe o specjalnych kształtach. Do murów oporowych o specjalnych kształtach zaliczamy: – mury oporowe z płytami kotwiącymi, – mur typu Coynea, mury oporowe kotwione, mur oporowy ze sklepieniami poziomymi, mur oporowy powłokowy (łupinowy), mur oporowy z częścią ściany pionowej i przyporami, mur oporowy przegródkowy, kątowy mur oporowy. Mury oporowe z płytami kotwiącymi. Schemat muru. Składa się on z pionowej ściany w kształcie łupiny, stopy fundamentowej stanowiącej dolne oparcie oraz nachylonego oparcia (belki) położonego na pewnej wysokości ściany. Parcie gruntu jest- równoważone przez nachylone ściągi przymocowane do poziomej płyty kotwiącej obciążonej nasypem sięgającym do naziomu. Stopa fundamentowa obciążona jest pionowym naciskiem pochodzącym od składowej pionowej parcia oraz składowej pionowej nachylonego ściągu. [patrz też: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Comments Off

Nośność podłoża pod fundamentami szeregowymi

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wartości najmniejsze i największe otrzymane dla podłoża jednorodnego rozpatrując, że cały ośrodek gruntowy zbudowany jest tylko z warstwy górnej (Cl cPl) a następnie z warstwy dolnej (c2, cP2). Ponadto uzyskać można inną maksymalną wartość nośności zastępując warstwę dolną warstwą nieodkształcalną. Nośność podłoża obciążonego dwoma fundamentami Schemat pracy podłoża pod dwoma fundamentami, na którym widać rozwój wzajemnego nakładania się wpływów oddziaływania fundamentów w zależności od malejącej wartości stosunku E.IB. Dla rozstawu przedstawionego na schemacie (a) lub większego nie występuje żadne wzajemne oddziaływanie i fundamenty pracują niezależnie. Jeżeli odległość Es maleje (schemat b), to obszary Rankine’a zawarte między fundamentami nakładają się na siebie aż do momentu, gdy powstaje tylko jeden obszar Rankine’a, wspólny dla dwóch uplastycznionych obszarów podłoża. W miarę zbliżania się fundamentów i zmniejszania rozstawu Es następuje wzajemne nakładanie się dwóch obszarów ( schemat c), a następnie dochodzi do momentu, gdy krzywe łączące wierzchołki SI każdego z .klinów z zewnętrznymi obszarami Rankine’a stykają się w punkcie S2, przy czym ich wspólna styczna jest pionowa w tym punkcie i znajduje się w płaszczyźnie symetrii zespołu dwóch fundamentów, W wyniku tego otrzymuje się jeden klin połączony sztywno z fundamentem o szerokości 2B+Es. Gdy Es = 0, to dwa fundamenty zachowują się jak jeden fundament o szerokości 2B. Nośność podłoża niespoistego obciążonego trzema fundamentami pasmowymi. Zagadnienie wpływu sąsiednich fundamentów na nośność graniczną podłoża trzech fundamentów badał Cz. Rybak . Uzyskane przez niego wyniki badań modelowych i rozwiązań analitycznych (metodą stanów granicznych) wskazują na wzrost nośności podłoża obciążonego grupą fundamentów, w stosunku do nośności podłoża obciążonego fundamentem pojedynczym. [hasła pokrewne: , kostka granitowa, Hale magazynowe, docieplenia budynków ]

Comments Off

Przepisy PKPG do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W myśl obowiązujących przepisów PKPG do dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy zbiór dokumentów, które stanowią podstawę do podejmowania i prowadzenia robót związanych z realizacją danej budowy. Zbiór taki zawiera określenie rozwiązania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa określa . a) lokalizację ogólną i szczegółową budowanego obiektu, b) zakres rzeczowy robót, c) ekonomiczne uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia robót, d) rozwiązanie technologiczne i techniczne, d) koszt robót, e) etapy wykonawstwa budowy jako całości i jej poszczególnych fragmentów, obiektów itp., g) organizację budowy. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dzieli się na następujące fazy wykonawcze 1) projekt wstępny, 2) projekt techniczno-roboczy (szczegółowy), 3) kosztorys, odpowiednio dla każdego stadium dokumentacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »