Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zagadnienie stateczności kątowych murów oporowych jest problemem złożonym. Rozdzielenie zagadnienia na dwa, tzn. na ścianę oporową i podstawę nie wydaje się właściwe, ponieważ w rzeczywistości są one ze sobą związane. Wykonane badania wykazały, że nachylenie podstawy fundamentowej zwiększa.stateczność kątowego muru oporowego. Z kolei pionowa ściana wywiera również wpływ na stateczność muru, lecz wpływ ten jest znacznie mniejszy niż wynikałoby to z obrotu kątowego muru oporowego. Ponadto, klasyczne metody obliczenia stateczności muru oporowego nie pozwalają na badanie optymalnych wymiarów tego muru. Obliczenia według metod klasycznych nie są zgodne i doświadczeniami wykonanymi na modelach. W przeprowadzonych badaniach nie zaobserwowano obrotu wokół ustalonego punktu podstawy fundamentu ani jego poziomego przesuwu. Z tego wynika, że współczynniki pewności z uwagi na obrót i przesuw nie odpowiadają zjawisku rzeczywistemu. Rzeczywisty ruch kątowego muru oporowego jest trojakiego rodzaju: 1) kątowy mur oponowy wykonuje obrót wokół punktu, który może znajdować się poniżej lub powyżej jego podstawy, 2) następuje przemieszczenie całego muru w kierunku od naziomu, 3) następuje przemieszczenie i obrót całości, Przyjęty w metodzie klasycznej schemat uplastycznienia gruntu (ścięcia) nie odpowiada przebiegowi zjawiska w naturze. Posługiwanie się zatem naprężeniami dopuszczalnymi jest bezużyteczne. Obliczone współczynniki pewności metodą klasyczną są zawyżone w stosunku do zaobserwowanych Vf badaniach doświadczalnych, co oznacza że są one po stronie niebezpiecznej. Współczynnik pewności kątowego muru oporowego można określić jako stosunek składowej pionowej nośności podłoża pod podstawą fundamentu do składowej pionowej wypadkowej obciążeń działających na podstawę F= Qy, Rv gdzie: Qv – pionowa składowa teoretycznej nośności podłoża wyznaczona według wzoru (10.14); Ry – pionowa składowa wypadkowej obciążeń kątowego muru oporowego uwzględniająca parcie. Definicja. ta posłużyła również do badania optymalnych wymiarów geometrycznych kątowego muru oporowego. Obliczając stateczność kilku kątowych murów oporowych, można znaleźć mur o takich wymiarach, który będzie miał maksymalny współczynnik pewności jako funkcję jednego zmiennego parametru geometrycznego. Dla każdego muru oporowego dysponuje się trzema wielkościami: Ry, CJ pozwalającymi obliczyć Qy, a następnie F = QRv Wykonane obliczenia Wykazały, że optymalne wymiary kątowego muru oporowego przy poziomej podstawie uzyska się dla 0,2 -0,3. [podobne: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: follixin kuchnie indukcyjne opinie olx żory