Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zagadnienie stateczności kątowych murów oporowych jest problemem złożonym. Rozdzielenie zagadnienia na dwa, tzn. na ścianę oporową i podstawę nie wydaje się właściwe, ponieważ w rzeczywistości są one ze sobą związane. Wykonane badania wykazały, że nachylenie podstawy fundamentowej zwiększa.stateczność kątowego muru oporowego. Z kolei pionowa ściana wywiera również wpływ na stateczność muru, lecz wpływ ten jest znacznie mniejszy niż wynikałoby to z obrotu kątowego muru oporowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Rozróżniamy dwa rodzaje dokumentacji potrzebnej do wykonania budowy a) dokumentację prawną, b) dokumentację projektowo-kosztorysową. Obowiązujące instrukcje Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określają pojęcie dokumentacji prawnej jako zbiór dokumentów 2) ustalających stosunek prawny inwestora do inwestowanego obiektu lub terenu, 3) stwierdzających prawo inwestora do podjęcia zaplanowanych robót inwestycyjnych. Do dokumentów prawnych należy zaliczyć a) odpis dowodu użytkowania obiektu lub terenu z podaniem podstawy prawnej, jest to dokument ustalający (dla robót drogowych) stosunek inwestora do inwestowanego obiektu lub terenu; w stosunku do dróg istniejących, zaplanowanych do przebudowy, dokumentem takim jest np. Ustawa Drogowa (załącznik wymieniający poszczególne drogi); dla dróg nowopowstających oraz dla przełożeń dróg istniejących na odcinkach nie odpowiadających wymaganiom ruchu samochodowego takim dokumentem jest zezwolenie wejścia na grunt lub orzeczenie przejęcia gruntu na własność państwa; b) dowód zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który jest jednocześnie dowodem uzgodnienia lokalizacji ogólnej i szczegółowej z właściwą władzą (PKPG, WKPG, Wydział Budownictwa – PWRN); c) zezwolenie właściwej władzy na ewentualne naruszenie interesów osób trzecich chronionych specjalnymi przepisami, np. Urzędu Górniczego, Urzędu Morskiego itp., co do przepisów prawa górni- czego, wodnego, wstępu na tereny wojskowe, kolejowe itd.; d) odpowiednie zezwolenie na podjęcie i prowadzenie zaplanowanych robót (jeżeli roboty zezwoleń takich wymagają); e) inne dokumenty prawne, będące dowodem uzgodnienia planowanej budowy z zainteresowanymi czynnikami, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotni- czego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W celu sporządzenia założeń projektu, jako podbudowy pierwszej fazy dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić następujące prace badawcze i studia 1) badania ekonomiczne dotyczące całego obszaru ciążenia danej trasy drogowej, 2) badania ekonomiczne odnoszące się tylko do danego odcinka trasy drogowej, oparte na wynikach badań dotyczących całości obszaru ciążenia, 3) studia techniczno-ekonomiczne, oparte na badaniach w terenie, w celu uaktualnienia posiadanego materiału mapowego, stwierdzenia szczególnie ważnych fragmentów sytuacyjnych itp. Założenia projektu sporządzone w myśl wymienionych wyżej zasad nie wymagają przeprowadzenia w terenie pomiarów technicznych, zwłaszcza, długotrwałych i kosztownych, wymagają natomiast wnikliwego zebrania i przestudiowania materiału dotyczącego zagadnień ekonomicznych i gospodarczych ściśle związanych z projektowanym odcinkiem drogi. Celem założeń projektu jest 1) udowodnienie na podstawie danych ekonomicznych i gospodarczych potrzeby realizacji budowy w danym rejonie (kierunku, trasie itp.), 2) zorientowanie się w kosztach realizacji budowy, w potrzebach materiałowych i siły roboczej, 3) podanie danych, będących uzupełnieniem obowiązujących warunków technicznych (np. założenie, że droga powinna mieć nawierzchnię typu ciężkiego itp.) lub też stanowiących podstawę do ich stosowania. W wyniku pracy przy sporządzeniu założeń projektu otrzymuje się operat, zawierający, oprócz wymienionych już uzasadnień i danych, następujące dokumenty natury finansowej l) kosztorys wskaźnikowy (orientacyjny) dla projektowanego odcinka drogi, oparty na cenach statystycznych kosztów budów podobnych z lat ubiegłych, a wykazujący ogólny orientacyjny koszt realizacji budowy drogi (łącznie ze wszystkimi obiektami); 2) kosztorys robót wstępnych, wykonywanych przed przystąpieniem do robót właściwych, jak przejęcie na własność Państwa potrzebnego gruntu, koszt zburzenia istniejących budynków, koszt mieszkań zastępczych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W myśl obowiązujących przepisów PKPG do dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy zbiór dokumentów, które stanowią podstawę do podejmowania i prowadzenia robót związanych z realizacją danej budowy. Zbiór taki zawiera określenie rozwiązania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa określa . a) lokalizację ogólną i szczegółową budowanego obiektu, b) zakres rzeczowy robót, c) ekonomiczne uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia robót, d) rozwiązanie technologiczne i techniczne, d) koszt robót, e) etapy wykonawstwa budowy jako całości i jej poszczególnych fragmentów, obiektów itp., g) organizację budowy. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dzieli się na następujące fazy wykonawcze 1) projekt wstępny, 2) projekt techniczno-roboczy (szczegółowy), 3) kosztorys, odpowiednio dla każdego stadium dokumentacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Założenia projektu nie powinny zawierać podstawowych wskaźników technicznych dla danej trasy drogowej, jak klasy technicznej drogi, szerokości nawierzchni drogowej, elementów technicznych przekroju po- dłużnego i planu itp., ponieważ wskaźniki te są określane dopiero na podstawie wstępnego projektu, opartego właśnie na założeniach projektu; jedynie typ nawierzchni bez określenia jej rodzaju (np. nawierzchnia typu nieulepszonego, typu ciężkiego itp.) i szybkość podstawowa mogą. być podawane jako wskazówki ogólne, do których należy dążyć. Wskaźniki te są ustalane na podstawie materiałów i rozważań po- danych właśnie w założeniach projektu i zatwierdzane jako normatywy przy zatwierdzaniu założeń, stanowią więc one część protokółu zatwierdzającego założenia. Ponadto do założeń projektu nie należy włączać rodzajów nawierzchni i ich szczegółowej lokalizacji na danej trasie, gdyż ustala się je dopiero w projekcie technicznym na podstawie danych i materiałów zebranych W wyniku pomiarów i studiów polowych (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Pomiarami zasadniczymi, wykonywanymi przed opracowaniem projektu wstępnego są pomiary wysokościowe a w mniejszym stopniu pomiary sytuacyjne. W wyniku opracowania i zatwierdzenia projektu wstępnego otrzymuje się ostateczne rozwiązanie techniczne, które w dalszym ciągu zostaje rozpracowane w projekcie techniczno-roboczym. Projekty wstępne opracowuje się zgodnie z obowiązującą instrukcją Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego. Niezbędnym załącznikiem jest – zestawienie kosztów robót. Projekt techniczno-roboczy jest drugą częścią składową projektu technicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Drogi wysokiej klasy mają wielkie znaczenie gospodarcze, a w wielu przypadkach są to drogi reprezentacyjne, obronne itp. Dla takich dróg sprawa kosztów inwestycyjnych jest rzeczą drugorzędną. Drogi lokalne natomiast mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki lokalnej, dla podstawowych komórek gospodarczych, pozbawionych często odpowiednio rozbudowanej sieci drogowej i ponoszących dlatego koszty podrożenia przewozów (mniejsze ładowności wozów, mniejsze szybkości, brak połączeń drogowych w ciągu całego roku itp.). Jednak w skali państwowej znaczenie tych dróg jest mniejsze, gdyż są to trasy krótkie, .ich koszt inwestycyjny jest znacznie mniejszy niż koszt budowy i przebudowy dróg ważniejszych. Ze względu na odmienne znaczenie omawianych grup dróg stosowane Sposoby badań i studiów ekonomicznych różnią się nieco. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Badania tego typu charakteryzuje wielka różnorodność zagadnień gospodarczych; są one bardzo pracochłonne. Do przeprowadzenia tych ba- dań potrzebna jest wszechstronna znajomość życia gospodarczego danego regionu. Badania i studia zespołu mogą być przeprowadzane w celu wyjaśnienia jej udziału w ogólnej masie przewozów i wyjaśnienia cech charakterystycznych przewozów drogowych; mogą one również dotyczyć całości zagadnień komunikacyjnych. W tym przypadku zadaniom podlegają również przewozy dotyczące linii kolejowych, wodnych, lotniczych itp. Studia i badania ekonomiczne zespołowe dotyczące projektów drogowych wymagają powiązania zagadnień przewozów drogowych z przewozami dokonywanymi za pomocą innych środków komunikacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zagadnienia ekonomiczne związane z budową i eksploatacją sieci drogowej stanowią obecnie zasadniczą część składową projektu drogowego. Właściwe wykorzystanie nawierzchni drogowych, a zwłaszcza pojazdów samochodowych kursujących na drogach, może przynieść gospodarce narodowej znaczne oszczędności. Powstają one przede wszystkim jako wynik maksymalnego wykorzystania zdolności przewozowych samo- chodu (jego ładowności i szybkości) i pracz tego, będą to poważne oszczędności na kosztach własnych przewozów samochodowych, jak również na kosztach utrzymania nawierzchni drogowych, wzrastających wydatnie przy nawierzchniach nie dostosowanych do panującego na nich ruchu. Badania ekonomiczne mają na celu ustalenie warunków, w jakich ma pracować budowania droga, lub warunków, do jakich należy dostosować nawierzchnię na drodze istniejącej. Badania te pozwalają na określenie wielkości ruchu, jaki będzie się odbywał na danej drodze, jego kierunków, częstotliwości przebiegów samochodów itp., czyli wszystkich warunków ruchowych, niezbędnych do właściwego ustalenia warunków technicznych dla danej drogi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nowsze poglądy na zagadnienie współczynnika stateczności kątowych murów oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dalszą fazą rozwojową stylu romańskiego jest gotyk. Obejmuje on drugą połowę wieku XII oraz wiek XIII i XlV. Kolebką gotyku jest Francja, skąd promieniuje on na wszystkie kraje Europy. W każdym kraju jednak gotyk ma pewne cechy odrębne. Główną tematyką epoki gotyckiej jest architektura kościelna. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »