Deska elewacyjna
Ekologiczne domy drewniane

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

22520altax_malowanie[1]Dobry impregnat do drewna Ochrona drewna to podstawa do długotrwałego korzystania z rzeczy zrobionych z tego materiału. Drewno jest materiałem drogocennym, które nie tylko jest eleganckie ale również stabilne i ochraniające przed warunkami atmosferycznymi. Trzeba jednak zawsze mieć na względzie to, że drewno powinno być chronione przed wypłukiwaniem przez deszcz, przed promieniami UV, czy przed różnego rodzaju szkodnikami, typu robactwa, jak na przykład korniki. Dobry impregnat do drewna to taki, który nie tylko chroni przed deszczem, słońcem i robakami, ale również zapewnia walory estetyczne, daje możliwość wyboru odpowiedniego koloru, bez sytuacji, w której słoje drewna są maskowane przez farbę. Dobry impregnat do drewna pomaga w wydobyciu słojów drewna, z całą pewnością nie pozwala na ich chowanie się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJakie są ogrodzenia polskich domów, każdy widzi. Coraz więcej Polaków przykłada jednak wagę do tego, by przechodnie czy sąsiedzi nie widzieli niczego poza ogrodzeniem. Wybierają zatem płoty o gęstym splocie, a niekiedy nawet te o jednolitych przęsłach bez żadnych prześwitów. Ludzie chcą czuć się komfortowo w swoich domach. A w XXI wieku komfort oznacza odcięcie się od innych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pod obciążeniami statycznymi następuje osiadanie gruntów do pewnej skończonej głębokości ho. Metoda Gorbunowa-Posadowa. Metoda opiera się w swych założeniach na dwóch zasadniczych równaniach: l. równaniu różniczkowym ugięcia w (x) lub w (r) pasma o walcowej sztywności i długości 21 pod wpływem zewnętrznego obciążenia ciągłego p(x) oraz odporu gruntu q (x) , gdzie: VI – współczynnik Poissona materiału pasma, h – grubość pasma obciążającego ośrodek gruntowy, b – szerokość pasma obciążającego ośrodek gruntowy. 2) równaniu osiadań w (x) powierzchni sprężystej półprzestrzeni izotropowej o module ściśliwości E. i współczynniku rozszerzalności bocznej V według wzoru Flamanta lub Boussinesqa. Przy zastosowaniu powyższego szeregu powinny być spełnione następujące warunki – osiadanie gruntu i ugięcie beiki powinny być jednakowe, – belka pod działaniem obciążenia zewnętrznego i oddziaływań gruntu powinna być w równowadze. Obciążenie belki może być zupełnie dowolne, jednakże symetryczne w kierunku poprzecznym. Pomija się tarcie między belką a gruntem. Celem spełnienia pierwszego warunku należy wyrazić osiadania gruntu i ugięcia belki również za pomocą skończonych podwójnych szeregów potęgowych. Ich współczynniki zależą od poszukiwanych współczynników odporu gruntu. Na podstawie tożsamości osiadań gruntu i ugięć belki przyrównuje się w odpowiednich szeregach współczynniki przy równych potęgach x i y. Tożsamości te pozwalają na utworzenie układu równań, który łącznie z równaniem równowagi pozwala wyznaczyć poszukiwane współczynniki Osiadania gruntu powstałe pod wpływem obciążenia p(x,y) rozłożone na prostokątnym wycinku jego powierzchni wyraża się również w postaci podwójnego szeregu potęgowego.  Naciski przekazywane przez konstrukcję na grunt można rozpatrywać jako nieskończenie dużą liczbę elementarnych sił skupionych P, nierównomiernie rozłożonych, na prostokątnej powierzchni podstawy. Osiadanie gruntu wywołane każdą z tych sił, wyznacza się za pomocą wzoru Boussinesqa. [podobne: olx żory, follixin, kuchnie indukcyjne opinie ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dowolny punkt M znajdujący się na powierzchni gruntu pod podstawą konstrukcji, dla której chcemy wyznaczyć osiadanie ma bezwymiarowe współrzędne x, y. Przy zastosowaniu metody podwójnych szeregów do obliczania belek na sprężystym podłożu poważną przeszkodę stanowią bardzo skomplikowane wzory wyznaczenia osiadania gruntu w półprzestrzeni. Odnosząc jednak otrzymane wzory dla płyt do belek można uzyskać ich zasadnicze uproszczenie. Przyjmuje się w tym przypadku dodatkowe dwa założenia: – belki należy traktować jako elementy, których długość jest znacznie większa od szerokości, – belki rozpatruje się jako elementy, w których pomija się ugięcia w kierunku poprzecznym. Porównanie parametrów stojących przy tych samych potęgach zmiennej niezależnej x prowadzi do ułożenia nieskończonego układu równań. W praktyce wystarczy ograniczyć się do skończonej liczby wyrazów szeregu. Praktyczne obliczanie belek metodą Gorbunowa-Posadowa Za pomocą wielomianu dziesiątego stopnia Gorbunow-Posadow wyznacza na podstawie wyżej podanych wzorów funkcję odporu gruntu. Opracowane przez Gorbunowa- -Posadowa tablice liczbowe pozwalają na bezpośrednie obliczenie odporu gruntu, sił poprzecznych (ścinających) i momentów, zginających w poszczególnych punktach belki (pasma – traktowanego w układzie płaskim) dla różnych przypadków obciążenia. Do obliczeń pasma należy przyjmować: długość półpasma l [m] grubość pasma płytowego h. Obliczanie pasm o skończonej długości sztywnych i krótkich Obliczanie przeprowadza się w następującym układzie czynności: 1) Początek bezwymiarowych odległości położenia sił i rozpatrywanych przekrojów przyjmuje się w środku pasma, zakładając kierunek osi na prawo. 2) Określa się bezwymiarowe odcięte punktów zaczepienia sił P, i momentów Mt 3) Otrzymane wartości IXi zaokrąglamy do pierwszego znaku po przecinku, ponieważ odstępy LlIX w tablicach między sąsiednimi wartościami są równe 0,1. Nie- dokładność wynikająca z zaokrąglenia wartości ex nie ma praktycznego znaczenia. 4) Ustala się, dla których przekrojów pasma podano w tablicach rzędne wykresów obliczeniowych. Tablice pozwalają wykonać wykresy w 20 (właściwie 21) punktach roz- mieszczonych jeden od drugiego w odległości równej 1/10 połowy długości pasma( :0) 5) Przy wybieraniu tablicy, wartości wskaźnika wiotkości t zaokrągla się do najbliższej wartości jednej z następujących liczb: O, 1, 3, 5, 7, 10. Np.: zamiast wartości t .6,3 przyjmuje się t = 7, zamiast t = 4 przyjmuje się t = 3 lub t = 5. Różnice między wartościami t odczytanymi z tablic są nieduże i uzyskana dokładność całkowicie wystarcza w praktyce obliczeniowej. 6) Obliczenia pasm wykonuje się w zależności od rodzaju obciążenia: a) dla obciążenia równomiernie rozłożonego p, b) dla obciążenia w postaci siły skupionej P, c) dla obciążenia w postaci momentu zginającego M. Przy złożonej postaci obciążenia, rzędne wykresów otrzymane dla każdego obciążenia oddzielnie sumuje się. [przypisy: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W celu wykonania wykresów odporu q [kPa], sił poprzecznych Q [kN] i momentów zginających M [kNm] od obciążenia p [kPa] równomiernie rozłożonego na całej długości pasma, należy posługiwać się tablicami. Zasady obliczania pasma nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie są następujące: l) Jeżeli obciążenie zaczepione jest w pobliżu lewego końca pasma, początek współrzędnych umieszcza się w lewym końcu pasma, a oś x skierowana jest wzdłuż tego pasma; 2) Wyznacza się rzeczywiste odcięte x, a następnie bezwymiarowe odcięte 3) Odczytuje się z tablic bezwymiarowe wartości q, Q, M i na podstawie. wzorów wyznacza się rzeczywiste wartości odporu, sił poprzecznych i momentów zginających; 4) Siły poprzeczne w obciążonym przekroju tj. lX mają dwie wartości. W celu otrzymania wartości Q odnoszących się do wartości siły poprzecznej bezpośrednio na prawo od obciążonego przekroju, należy od wartości Q odjąć jedność czyli Q = Ql. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Pasmo znajdujące się pod obciążeniem równomiernie rozłożonym rozpatruje się jako nieskończenie długie, gdy wskaźnik wiotkości t > 50. Obliczenie wykonuje się według schematu pasma nieskończenie długiego ograniczonego jednostronnie, jeżeli odległość położenia przekroju od lewego końca jest mniejsza od 3 (i < 3). Metoda Żemoczkina-Sinicyna. W metodzie Żemoczkina-Sinicyna przyjmuje się model statyczny belkowy oparty na skończonej liczbie podpór. Przyjmuje się, że półpłaszczyzna lub półprzestrzeń jest sprężysta, izotropowa i jednorodna, dla której wykorzystuje się odpowiednie wzory Boussinesqa lub Flamanta. Zakłada się, że podpory są rozmieszczone pod belką w jednakowych odstępach d Poszczególne podpory działają na belkę jako siły skupione, natomiast na podłoże jako obciążenie równomiernie rozłożone na małych powierzchniach określonych szerokością belki oraz liniami podziału pomiędzy podporami. Rozwiązanie przeprowadza się metodą sił, a układem podstawowym jest wspornik, przy którym miejsce utwierdzenia doznaje przesunięcia pionowego Yo oraz obrotu o kąt CPo. W schemacie oprócz szukanych sił łącznikowych X1, X2, X3, X4 nieznane są przemieszczenia Yo belki i kąt obrotu CPo w miejscu pomyślanego utwierdzenia jej jednego końca. Liczba nieznanych wielkości zależy od zamierzonego stopnia dokładności obliczeń. Przy przyjęciu n podpór występuje n+2 szukanych wielkości. Do ich wyznaczenia mamy: dwa równania równowagi belki oraz n warunków geometrycznych zabezpieczających wspólne ugięcie belki i podłoża. Wyznaczenie współczynników Wki dla układu przestrzennego sprowadza się do całkowania wzoru Boussinesqa po prostokącie.[hasła pokrewne: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

UOGÓLNIENIE METODY ŻEMOCZKINA DLA PODŁOŻA UWARSTWIONEGO Obliczanie fundamentów na podłożu jednorodnym jest/skomplikowane, dlatego też uogólnienie rozwiązania dla podłoża niejednorodnego prowadzi do niezwykle skompli- kowanych obliczeń, nie znajdujących praktycznego zastosowania. Wynika stąd ko- nieczność poszukiwania przybliżonych metod obliczania uwzględniających niejedno- rodność gruntu pod fundamentami, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania wyników zbliżonych do rzeczywistości. . W niniejszym punkcie przedstawimy uogólnienie metody Żemoczkina do obliczania ław fundamentowych na sprężystym podłożu opracowane przez W. KRÓLA [6]. Przybliżone obliczenie ław na niejednorodnym podłożu sprężystym oparł W. Król na następujących założeniach: l. Wpływ ściśliwości poszczególnych warstw gruntu uwzględnia się według za- łożeń Boussinesq a; 2. Rozprzestrzenianie się naprężeń w podłożu uwarstwionym wywołanych obcią- żeniami pionowymi zachodzi zgodnie ze wzorem Boussinesqa obliczania składowej a, i niezależnie od cech sprężystych danego ośrodka. 3. Wartość osiadania okteślonego pola półprzestrzeni zależy jedynie od cech sprężystości tego obszaru ośrodka, który znajduje się pod rzutem danego pola i od wywołanych w .nim naprężeń pionowych. Pomija się siły tarcia i spójności gruntu. 4. Osiadanie punktu J leżącego na powierzchni 5. Z zasady wzajemności przemieszczeń ustala się wypośrodkowane wartości osiadań punktów KiJ 6. Do obliczeń przyjmuje się jako ustrój zastępczy wyznaczalną belkę wspornikową opartą na podłożu za pośrednictwem podpór A i B umieszczonych przy lewym jej końcu w odległości d od siebie (rys. 8.22). We wszystkich pozostałych miejscach podpór przewidzianych w ustroju rzeczy- wistym – działają na wspornikową belkę i na podłoże niewiadome siły wywołane obciążeniem zewnętrznym. Wszystkie działające siły A, B i X są dodatnie (ewentualnie niektóre z nichrówne zeru), ponieważ belka przylega do podłoża. W prak- tycznych obliczeniach przyjmuje się belkę 5 do 10 podporową, uzyskując układ od 3- do 8-krotnie statycznie niewyznaczalny. 7. Do wyznaczenia niewiadomych wielkości służą: -dwa warunki równowagi [patrz też: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Każde przemieszczenie JK składa się z trzech części: a) osiadania WJK podłoża w punkcie J wskutek działania na podłoże w punkcie K siły XK = l oraz wywołanych w punktach A i B reakcji RA i RB b) przemieszczenia VJK belki w punkcie J wskutek osiadania podłoża pod podpo- rami A i B pod działaniem sił XK RA i RB c) ugięcie belki YJK w punkcie J pod działaniem siły XK = L W niniejszym punkcie podamy obliczenia dla dwóch rodzajów podłoża: Podłoże dowolnie uwarstwione i obciążone niesymetrycznie Podłoże poziomo uwarstwione i obciążone niesymetrycznie 8.4.1. Lawa fundamentowa na podłożu dowol- nie uwarstwionym Osiadanie w punktach podparcia ławy fundamentowej (punkty Al B, l, 2, … , N) wywołane siłami. jednostkowymi działającymi w punktach podparcia jak i obciążeniem zewnętrznym oblicza się według schematu podanego w tablicy 8.35 wypełniając I od- dzielnie tablice dla każdego punktu A, B, 1,2, … , N. Osiadanie rozpatrywanego punktu powierzchni nie zależy tylko od odległości bez- wymiarowej g. Zatem osiadanie podłoża w punkcie l pod wpływem obciążenia Xz = l działającego, w punkcie 2 (rys. 8.23) U12 przy bezwymiarowej odległości g = l między tymi punktami, równa się osiadaniu U1B = U2(1) czyli . podobnie U24 = U2B = U2(2) itd. Wynika stąd, że dla punktu znajdującego się w środku ławy wystarczy wyznaczyć według tablicy 8.35 wpływy obciążeń odległych o g znajdujących się na jednej połowie długości ławy. Obliczone w ten sposób osiadania odpowiadają symetrycznie położonym obciążeniom drugiej połowy ławy, mimo że uwarstwienie gruntu po drugiej stronie ławy jest inne, ponieważ w punktach J i K występują różne miąższości warstw t oraz różne EvtJ i EviK Różnica ta wynika ze wzoru Boussinesqa (8.57) zastosowanego do obli- czania osiadań w punktach J i K. Jednakże wobec przeważnie łagodnej zmienności uwar- stwienia gruntu pod ławą fundamentową oraz szybkiego zmniejszania się wpływu obcią- żeń ze wzrostem ich odległości od rozpatrywanego punktu osiadania, bezwzględna war- tość różnicy tych osiadań UJK i UKJ jest nieduża. [więcej w: bricoman wilanów, wiata garażowa przyścienna, odstąpienie od umowy allegro ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Dobry impregnat do drewna

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zgodnie z przedstawionymi badaniami kinematycznymi, graniczną nośność podłoża fundamentowego można obliczyć dla przypadku trzeciego (rys. 9.15), tzn. odpowiada- Jącego optymalnemu mimośrodowi dla danego nachylenia (J ‘obciążenia, przyjmując przy tym, że pozornie sztywny klin związany jest z całą podstawą fundamentu. Pomiar nośności podłoża fundamentowego i badania kinematyczne fundamentu modelowego poddanego działaniu nachylonego obciążenia wykazały, że: l) nachylenie obciążenia znacznie zmniejsza nośność podłoża fundamentowego, 2) fundament doznaje małego przemieszczenia w• kierunku składowej poziomej obciążenia zewnętrznego. Sztywny klin pod fundamentem wywołuje pełny poślizg (wypychanie) -gruntu wzdłuż boku BC oraz wyparcie gruntu wzdłuż prostej xA, (rys. 9.15), jak również częściowe wyparcie w otoczeniu punktu B,.. tzn. wzdłuż x’B. Na podstawie przeprowadzonych badań opisanych w pracy [8] można przyjąć, że: naprężenie wzdłuż boków AC i BC klina gruntu nachylone są pod kątem 190 stopni. [blacha trapezowadrzwi wewnętrznemeble biurowe]

Comments Off

« Previous Entries